Renovatie eindresultaat | Rietdekkers bedrijf Scholman

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Rietdekkersbedrijf Scholman

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en overeenkomsten van aanneming van werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof riet tussen de gebruiker van deze voorwaarden, nader te noemen “Rietdekkersbedrijf Scholman”, gesloten met een wederpartij, nader te noemen “de opdrachtgever”.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn zal Rietdekkersbedrijf Scholman niet meer gehouden zijn de offerte en/of de aanbieding gestand te doen.

2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven.

2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Rietdekkersbedrijf Scholman is niet gebonden de
overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

2.4 De door Rietdekkersbedrijf Scholman geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m² ’s. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat de door de opdrachtgever
verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is. Daar waar de aan Rietdekkersbedrijf Scholman verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is Rietdekkersbedrijf Scholman gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m² ’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de
hoeveelheid m² ’s die tot uitgangspunt zijn genomen, Rietdekkersbedrijf Scholman de opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.

2.5 Zowel Rietdekkersbedrijf Scholman als de opdrachtgever hebben het recht in geval van een dispuut over het aantal m² ’s als genoemd in artikel 2.4 een derde de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van inmeten zal daarbij worden
gehanteerd.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door Rietdekkersbedrijf Scholman
aan de opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd.

3.2 Elke overeenkomst wordt door Rietdekkersbedrijf Scholman onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de
opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van Rietdekkersbedrijf Scholman de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft Rietdekkersbedrijf Scholman het recht op kosten van de opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

Artikel 4 Prijswijzigingen

4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen,
premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is
Rietdekkersbedrijf Scholman gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te
wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.

4.2 In geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van buitengewone stijging van de prijzen van lonen of materialen, is het
rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheid. Van een buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval sprake indien de prijs van het riet binnen één kalenderjaar met meer
dan 10% stijgt.

4.3. Indien van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en Rietdekkersbedrijf Scholman de overeengekomen prijs
wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl Rietdekkersbedrijf Scholman alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

4.4 Wanneer Rietdekkersbedrijf Scholman van de onder artikel 4.1 of 4.2 beschreven bevoegdheid gebruikmaakt, is de opdrachtgever – zijnde een
consument – bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs
met ten minste 15% wordt verhoogd.

Artikel 5 Omvang werk

5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdracht-bevestiging dan wel de daarin genoemde offerte
staan beschreven. De overeenkomst wordt door Rietdekkersbedrijf Scholman uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk,
waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aard van
de rietdekwerkzaamheden brengt met zich dat Rietdekkersbedrijf Scholman geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen onderconstructie, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van hemelwater in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl de opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen.

5.2 Rietdekkersbedrijf Scholman hanteert, afhankelijk van de opdracht, diverse vormen van betaaltermijnen. Als er betaaltermijnen van toepassing zijn dan wordt de opdrachtgever vooraf geïnformeerd middels een gespecificeerde offerte.

5.3 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen is de administratie van Rietdekkersbedrijf Scholman bindend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.

5.4 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is Rietdekkersbedrijf Scholman te allen tijde bevoegd het werk, dan wel onderdelen van het werk aan anderen over te laten.

Artikel 6 Wijzigingen; meer- en minderwerk

6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen dan wel door Rietdekkersbedrijf Scholman worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de meerwerkopdracht, laat het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van Rietdekkersbedrijf Scholman op vergoeding van meerwerk onverlet.

6.2 Rietdekkersbedrijf Scholman heeft het recht kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor Rietdekkersbedrijf Scholman worden
verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet normaal en zonder onderbreking kan geschieden;

b) wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan Rietdekkersbedrijf Scholman niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt; c) ingeval van onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of gegevens door of namens de opdrachtgever aan Rietdekkersbedrijf Scholman verstrekt, welke onjuistheden voor het rietdekkersbedrijf niet klaarblijkelijk waren.

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan Rietdekkersbedrijf Scholman te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe beperkt: het bestek inclusief de voor de uitvoering van het werk benodigde en door de opdrachtgever geaccordeerde tekeningen; de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn en waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Rietdekkersbedrijf Scholman verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van het woord.

7.3 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Rietdekkersbedrijf Scholman bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens
activiteiten kunnen doorkruisen.

7.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met
Rietdekkersbedrijf Scholman zijn genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.

7.5 De opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten
uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud een en ander volgens de onderhoudsadviezen van de Vakfederatierietdekkers (www.riet.com). Bij
wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, dient de opdrachtgever deskundig advies in te winnen wat de mogelijke gevolgen
van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel.

7.6 De opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak waar Rietdekkersbedrijf Scholman haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van Rietdekkersbedrijf Scholman geen vrije toegang hebben tot het terrein. De opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet verwerkte riet dient zorg te dragen.

7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin Rietdekkersbedrijf Scholman als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal de opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.

Artikel 8 Opleveringstermijn

8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door Rietdekkersbedrijf Scholman worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn, terwijl overschrijding van de door Rietdekkersbedrijf Scholman gegeven indicatie de opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg) schade.

Artikel 9 Oplevering

9.1 Indien Rietdekkersbedrijf Scholman het werk voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld. Toezending van de laatste termijnnota wordt ook als een dergelijke melding beschouwd .

9.2 Ter controle of Rietdekkersbedrijf Scholman aan haar verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst van
aanneming van werk heeft voldaan, heeft de opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op
te nemen.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door de opdrachtgever in gebruik
is genomen, bijvoorbeeld door dit te behandelen met een brandvertragend middel, door onderhoud aan het dak te (laten) verrichten of, ingeval van
een nieuwbouwwoning, deze woning in gebruik te nemen. Indien en voor zover de opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen,
wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen twee weken na de gereedmelding door het
rietdekkersbedrijf, als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij Rietdekkersbedrijf Scholman geen aangetekend schrijven werd ontvangen van de opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.

10.2 Met betrekking tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10 lid 1 van deze voorwaarden, heeft de opdrachtgever
een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van Rietdekkersbedrijf Scholman is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het rietdekkersbedrijf is aanwezig indien de opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Rietdekkersbedrijf Scholman is beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan Rietdekkersbedrijf Scholman aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is. Indien de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien het rietdekkersbedrijf aansprakelijk is voor de fouten van medewerkers, door Rietdekkersbedrijf Scholman ingeschakelde derden of voor het gebruik bij de uitvoering van de werkzaamheden van niet geschikte materialen, behoudens opzet en/of grove schuld In geval van overmacht, onder meer schade veroorzaakt door storm met een windkracht acht of hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf uit hoofde van de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.

Artikel 11 Garantie

11.1 Indien een garantie is overeengekomen, gaat de termijn van de garantie in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.
Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn tien jaar en wordt deze verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat de
opdrachtgever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.2 De garantie houdt in dat Rietdekkersbedrijf Scholman zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen een handelen van Rietdekkersbedrijf Scholman in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie vallen dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot.

11.4 De garantie van Rietdekkersbedrijf Scholman strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

11.5 Niet onder de garantie valt het normale onderhoud en schade als gevolg van het niet (tijdig) verrichten van preventief en curratief onderhoud,
reparaties van derden dan wel werkzaamheden en/of chemische behandelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het
rietpakket.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan Rietdekkersbedrijf Scholman op een door deze aan te wijzen bankrekening wegens uitgevoerde
werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Rietdekkersbedrijf Scholman zal, tenzij anders overeengekomen, het facturatieschema als bedoeld in artikel 5.2 aanhouden.

12.2 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat
hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt de opdrachtgever jegens Rietdekkersbedrijf Scholman de wettelijk  rente verschuldigd.

Artikel 13 Annulering, pschorting en ontbinding van de overeenkomst

13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van Rietdekkersbedrijf Scholman is de opdrachtgever gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen.

13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering wordt overgegaan wordt de opdrachtgever aan Rietdekkersbedrijf Scholman een
vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:764 lid 2 BW. Bij annulering binnen drie maanden voor de geplande uitvoering is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen. In andere gevallen is de opdrachtgever
een vergoeding van 20% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, verschuldigd. In alle gevallen heeft Rietdekkersbedrijf Scholman het recht de
daadwerkelijk door haar geleden schade van de opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel
recht heeft.

13.3 Rietdekkersbedrijf Scholman heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de opdrachtgever wordt overgegaan en juiste nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt, tenzij een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever, dit laatste met medewerking van Rietdekkersbedrijf Scholman.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In het geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Rietdekkersbedrijf Scholman
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met de opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de
omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Rietdekkersbedrijf Scholman dan wel door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven (onder)aannemers/zzp’ers/toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Rietdekkersbedrijf Scholman dan wel voornoemde hulppersonen en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan Rietdekkersbedrijf Scholman dan wel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, waaronder – doch niet beperkt tot – storm en extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder – doch niet beperkt tot – maatregelen genomen door het bevoegde gezag; oorlog.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

15.1 De opdrachtgever zal Rietdekkersbedrijf Scholman vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van de opdrachtgever of Rietdekkersbedrijf Scholman c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

Artikel 16 Nederlands recht
16.1 Op de overeenkomst van aanneming van werk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.